Adatvédelmi tájékoztatás és nyilatkozat

A BetterMore Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: BetterMore Consulting Kft., székhely: H-1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzéket vezető bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-09-182894, önálló képviseletre jogosult: Krivánik Gábor ügyvezető) (továbbiakban, mint Adatkezelő, vagy BetterMore Kft.) ezúton tájékoztatja a www.bettermore.hu honlapra látogatókat és önéletrajzukat beküldőket (továbbiakban, mint Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésének módjáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról, lehetőségeiről.

Adatvédelmi tájékoztatás

A honlap révén megvalósuló adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulását Ön a honlap használatával, valamint személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. Az Ön által megadott személyes adatokat a BetterMore Consulting Kft. kizárólag munkaerő felvétel céljából használja fel, azokhoz kizárólag a BetterMore Consulting Kft. vezetői és a feladatra kijelölt munkatársai férnek hozzá. Önéletrajzának megküldésével Ön elfogadja, hogy az önéletrajzában megadott adatokat a BetterMore Consulting Kft. tárolja, kezelje abból a célból, hogy az Önnek leginkább megfelelő álláslehetőségről értesítse és önéletrajzát az Ön beleegyezésével harmadik fél számára továbbítsa. A BetterMore Consulting Kft. az önéletrajzokat a beérkezéstől számított 12 hónapig elektronikusan megőrzi, azt követően automatikusan törli a rendszeréből. Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag elektronikus úton kezeli.

A BetterMore Consulting Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az Info.tv. és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak, a törvényi előírásoknak megfelelően járjon el. Cégünk az Ön által megküldött önéletrajzát, annak teljes tartalmát, így személyes adatait bizalmasan kezeli, harmadik személy számára – törvényben meghatározott eseteken kívül és az Ön beleegyezése nélkül – nem adja át, azokat nem teszi közzé. A személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

A BetterMore Consulting Kft. minden szükséges lépést megtesz a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságának, sérülésmentes kezelésének és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítésének és működtetésének biztosítása érdekében mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása során. A BetterMore Consulting Kft. védeni törekszik az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés ellen. Ezen kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. Cégünk a megadott személyes adatokat Magyarország területén, a BetterMore Consulting Kft. szerverén tárolja.

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., további információ: www.naih.hu).

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Amennyiben Ön személyes adatainak módosítását, kiegészítését kezdeményezi, kérjük elektronikus levélben jelezze részünkre az info@bettermore.hu e-mail címen. Hozzájárulását Ön bármikor, indoklás nélkül jogosult visszavonni, mely esetben a BetterMore Consulting Kft. adatbázisából törli önéletrajzát és a fenti célból Önt a továbbiakban nem keresi meg.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelmi tájékoztatást elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. Önéletrajzom  BetterMore Consulting Kft-nek történő megküldésével, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a BetterMore Consulting Kft. az önéletrajzomban lévő személyes adataimat a jelentkezői adatbázisában tárolhassa, kezelhesse, illetve beleegyezésemmel harmadik fél számára továbbíthassa.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatást és adatvédelmi nyilatkozatot az Ön előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Felhívjuk figyelmét, hogy adatvédelmi okokból önéletrajzát csak a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató és nyilatkozat elfogadása esetén áll módunkban kezelni.

on június 30 | by

Comments are closed.