Privacy Policy

2018. május 25. napjával hatályba lép Magyarországon is az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályozása a GDPR*, amely minden uniós országban érvényes lesz. A BetterMore-nál kiemelt figyelmet fordítottunk eddig is és tesszük a jövőben is, hogy a partnereink által ránk bízott adatokat bizalmasan kezeljük és azokat biztonságban tartsuk.

Annak érdekében, hogy az új GDPR rendelet követelményeinek megfeleljünk, szükséges volt frissíteni az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatunkat, mely részletes információt nyújt arról, hogyan használjuk és védjük személyes adatait, valamint milyen személyes jogai vannak és azokat milyen módon gyakorolhatja.

*GDPR: General Data Protection Regulation, azaz az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete, más néven adatvédelmi rendelet. A GDPR a természetes személyek védelme érdekében a személyes adatok kezelésével, valamint a személyes adatok szabad áramlásával kapcsolatos szabályokat állapít meg. E rendelet védelmezi a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez való jogukra. Az Ön személyes adatai kizárólag az említett célokkal és az Adatvédelmi Tájékoztatóval összeegyeztethető mértékben kerülnek összegyűjtésre, kezelésre, illetve továbbításra, a méltányosság, a jogszerűség és az átláthatóság elve alapján.

Adatvédelmi tájékoztatás és nyilatkozat

A BetterMore Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: BetterMore Consulting Kft., székhely: H-1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzéket vezető bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-09-182894, önálló képviseletre jogosult: Krivánik Gábor ügyvezető) (továbbiakban, mint Adatkezelő, vagy BetterMore Kft.) ezúton tájékoztatja a www.bettermore.hu honlapra látogatókat és önéletrajzukat beküldőket (továbbiakban, mint Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésének módjáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról, lehetőségeiről.

Adatvédelmi tájékoztatás (általános)

A BetterMore Consulting Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során – az Ön érdekében – a hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak, a törvényi előírásoknak megfelelően járjon el, így figyelembe véve a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info.tv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR (továbbiakban: GDPR) előírásait.

A BetterMore Consulting Kft. tiszteletben tartja az általa üzemeltetett weboldal látogatóinak, és regisztrált Felhasználóinak személyes és bizalmas információit. Cégünk az Ön által megküldött önéletrajzát, annak teljes tartalmát, így személyes adatait bizalmasan kezeli, harmadik személy számára – törvényben meghatározott eseteken kívül és az Ön beleegyezése nélkül – nem adja át, azokat nem teszi közzé. A személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

A BetterMore Consulting Kft. minden szükséges lépést megtesz a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságának, sérülésmentes kezelésének és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítésének és működtetésének biztosítása érdekében mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása során. A BetterMore Consulting Kft. védeni törekszik az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés ellen.

Cégünk a megadott személyes adatokat a BetterMore Consulting Kft.-vel mindenkor szerződésben álló jelöltkövető rendszer (ATS) adatközpontjában tárolja, azokat kizárólag elektronikus úton kezeli.

Adatvédelmi tájékoztatás (a GDPR 13. cikke alapján)

Adatkezelő neve és elérhetősége:

  • BetterMore Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: BetterMore Consulting Kft.)
  • székhely: H-1054 Budapest, Szabadság tér 7.
  • cégjegyzéket vezető bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-09-182894
  • önálló képviseletre jogosult: Krivánik Gábor ügyvezető
  • elérhetőség: telefon: +36 20 578 2756 / e-mail: info@bettermore.hu

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja

A honlap révén megvalósuló adatkezelésre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a GDPR 6. cikk (1) a) alapján a Felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulását Ön a honlap használatával, valamint személyes adatai (ideértve az önéletrajz összes adatát) önkéntes megadásával adja meg. Az Ön által megadott személyes adatokat a BetterMore Consulting Kft. kizárólag munkaerő felvétel céljából (jelenlegi, vagy jövőben felmerülő munkalehetőség, szakképesítéséhez leginkább illeszkedő pozícióban történő foglalkoztatás) használja fel, azokhoz kizárólag a BetterMore Consulting Kft. vezetői és a feladatra kijelölt munkatársai férnek hozzá. Önéletrajzának megküldésével Ön elfogadja, hogy az önéletrajzában megadott adatokat a BetterMore Consulting Kft. tárolja, kezelje, feldolgozza, rendszerezze abból a célból, hogy az Önnek leginkább megfelelő álláslehetőségről értesítse és önéletrajzát az Ön beleegyezésével harmadik fél számára továbbítsa.

Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Adatkezelő, az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló megrendelői, partnerei.

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

Amennyiben az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló megrendelő, partner az Európai Gazdasági Térségen kívül eső harmadik országban működik, akkor a fentiekben megjelölt adatkezelési célból a Felhasználó személyes adatának harmadik országba történő továbbítására sor kerülhet. Ebben az esetben az adattovábbítás jogalapja és egyben garanciája az Adatkezelő és vele szerződéses viszonyban álló megrendelő, partner között kötött adatkezelési/adatfeldolgozási szerződések rendelkezései.

A személyes adatok tárolásának időtartama

Az adatok kezelése kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges ideig történik, illetve a Felhasználó személyes adatainak törlésének kéréséig.

Az érintettek jogai

Személyes adatokhoz való hozzáférés, helyesbítés, korlátozása, törlés, tiltakozás, adathordozhatóság

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését, illetve kezelésének korlátozását kérni és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá az érintettnek joga van az adatai hordozhatóságához is.

Amennyiben Ön a fentiek egyikét kezdeményezi, kérjük elektronikus levélben jelezze részünkre az info@bettermore.hu e-mail címen. Hozzájárulását Ön bármikor, indoklás nélkül jogosult visszavonni, mely esetben a BetterMore Consulting Kft. adatbázisából törli önéletrajzát és a fenti célból Önt a továbbiakban nem keresi meg. Amennyiben valamely adat kezelésének jogalapja kizárólag a Felhasználó hozzájárulása és azt a Felhasználó visszavonja, az nem érinti a visszavonás előtt a nyilatkozat alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Felügyeleti hatósághoz fordulás , panasz

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., további információ: www.naih.hu).

Min alapul a személyes adatszolgáltatás?

A személyes adatszolgáltatás a Felhasználó hozzájárulásán alapul, ezen hozzájárulás és az adatok rendelkezésre bocsátása nélkül az Adatkezelő az érintett számára nem tudja a fentiekben kifejtett céloknak megfelelő szolgáltatást nyújtani, mely a szolgáltatás sikertelenségét eredményezheti. Ennek okán az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez az érintett Felhasználó személyes adatait szükséges megadnia.

Kizárólag automatizált adatkezelés

Önnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen -ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelmi tájékoztatást elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul vettem, továbbá hozzájárulok, hogy a BetterMore Consulting Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) teljes mértékben tiszteletben tartva a GDPR előírásait, az Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakat, valamint minden egyéb, a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályt – személyes adataimat a jelentkezői adatbázisában tárolhassa, kezelhesse továbbá, hogy a benyújtott teljes pályázati anyagomat a pályázati eljárásban részt vevő – a BetterMore Consulting Kft.-vel szerződéses viszonyban álló partnerei részére beleegyezésemmel továbbítsa (harmadik személlyel történő közlés).

Így különösen:

Hozzájárulok, hogy a BetterMore Consulting Kft. a személyes adataimat az Adatvédelmi tájékoztatóval és nyilatkozattal összhangban munkaerő felvétel (ideiglenes, határozott idejű vagy határozatlan idejű állás- vagy munkalehetőségek biztosítása céljából, az elérhető pozíciókra vonatkozó értesítések küldése) céljából kezelje.

Hozzájárulok, hogy a BetterMore Consulting Kft. különleges személyes adataimat (kizárólag feltétlenül szükséges esetben és kizárólag az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírt célokra) kezelje.

Tudomásul veszem, hogy az Adatvédelmi tájékoztatás és nyilatkozatban írtaknak megfelelően hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom és gyakorolhatom a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó jogaimat.

Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a személyes adataim kezelésére, illetve a jogaim gyakorlására vonatkozóan további tájékoztatást kívánok kapni, akkor az Adatvédelmi tájékoztatás és nyilatkozatban megadott elérhetőségeken felveszem a kapcsolatot az Adatkezelővel

Kijelentem, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot elolvastam és megértettem annak teljes tartalmát, továbbá nyilatkozom, hogy ezen hozzájárulást önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

A hozzájárulást Ön bármikor jogosult visszavonni, az info@bettermore.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldése útján.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak és 2018. május 25. után az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltak alapján kerülnek biztosításra.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatást és adatvédelmi nyilatkozatot az Ön előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Felhívjuk figyelmét, hogy adatvédelmi okokból önéletrajzát csak a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató és nyilatkozat elfogadása esetén áll módunkban kezelni.